Visas šīs lapas autortiesības pieder SIA “565 Aģentūra”, ja nav norādīts citādi. Kopēt, iespiest vai citādāk izmantot vietnē izvietoto informāciju bez autoru atļaujas ir stingri aizliegts.
SIA “565 Aģentūra” neatbild par sniegtās informācijas sekām, kas var rasties vietnē ievietotās informācijas lietošanas dēļ.
Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar autortiesībām un www.565.lv vaiwww.565.lv/en esošā materiāla izmantošanu, lūdzam sazināties pa e-pastu:565@565.lv vai uz citiem mājas lapā norādītajiem kontaktiem.